Čtvrtek 13. červen 2024 10:11

JUDr. Taťána Kafková poskytuje ve spolupráci s ostatními specializovanými advokáty následující právní služby:

Pracovní foto

Trestní právo


 • obhajoba trestně stíhaných osob v přípravném řízení a řízení před soudy
 • písemná podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastupování poškozených osob v trestním řízení

Občanské právo


 • ochrana osobnosti
 • věcná práva
 • odpovědnost za škodu
 • bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • závazkové právo

Obchodní a závazkové vztahy


 • příprava a sepis smluv
 • další pojmenované i nepojmenované smlouvy

Nemovitosti


 • nákup a prodej nemovitostí
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • zástavní práva
 • věcná břemena
 • stavební právo a praxe

Rodinné právo


 • sepisování dohod o úpravě poměru k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu a po rozvodu
 • sepisování smluv o vypořádání společného jmění manželů
 • sepisování smluv o vypořádání vzájemných majetkových práv manželů
 • sepisování žalob
 • právní porady a konzultace z oblasti rodinného práva

Pracovní právo


 • úprava pracovně právních vztahů
 • příprava a sepis manažerských smluv
 • příprava a sepis pracovních smluv
 • pracovní řád
 • všeobecné poradenství v oblasti práva pracovního

Soudní a rozhodčí řízení, správní řízení


Zastoupení před soudy civilními, rozhodčími, před veškerými orgány státní správy, sepisování potřebných listin a podání jménem klientů. V rámci poskytnutí právní pomoci poskytuje JUDr.Taťána Kafková v oblasti řešení sporů právní pomoc v celém rozsahu platného tuzemského práva, se speciálním zaměřením na spory týkající se:

 • obchodních společností
 • obchodních smluv včetně vymáhání dluhů
 • občanskoprávních závazků
 • pracovního práva
 • rodinného práva
 • insolvenčního řízení
 • nájemních vztahů

Advokátní úschovy a další servis


V souvislosti s poskytováním právních služeb pro své klienty JUDr.Taťána Kafková zajišťuje úschovy peněz na k tomu zvlášť zřízených úschovních účtech u bank a úschovu listin.
V rámci těchto služeb též JUDr.Taťána Kafková standardně činí i prohlášení o pravosti podpisů klientů na listinách. Služby notáře (sepis notářských zápisů) po dohodě JUDr.Taťána Kafková zprostředkuje přímo ve svých prostorách bez nutnosti navštívit notářskou kancelář.

 

| Verze pro tiskárnu

Kontakty

110 00 Praha 1,
Široká 6

Tel.: +420 222 243 574
Fax: +420 222 244 390
email:
kafkova@akkafkova.cz